خدمات تخصصی دیزل ژنراتور های SKL آلمان

خدمات
_

خدمات تخصصی

دیزل ژنراتورهای SKL آلمان

هسته اولیه تشکیل شرکت درین ساز امین برمبنای ارائه خدمات فنی به دیزل ژنراتورهای SKLآلمان  بوده که براین اساس این شرکت به تعدادزیادی ازدارندگان اینگونه دیزل ژنراتورهاسرویس دهی نموده وبرنامه های مستمرجهت بهبودارائه خدمات دراین زمینه داشته است.شرکت درین سازامین باتوجه به ارتباط نزدیک خودباکمپانی SKL آلمان به تمامی نیازهای مشتریان خود از جمله تامین قطعات یدکی، پشتیبانی فنی و … پاسخگو بوده است.

درجدول ذیل به مشخصات فنی دیزل ژنراتورهای SKL موجود در ایران اشاره شده است.

قابل توجه دارندگان دیزل ژنراتورهای  SKL آلمان به منظور استفاده از پشتیبانی فنی و مستمر و تکمیل فایل مخصوص خود در این شرکت نسبت به ثبت مشخصات شرکت و دستگاه خود در این فرم اقدام نمائید: