درین ساز امین

لیست سابقه خدمات فنی

رديف شـــــــــــــــــــــــرح محل كارگاه
1 سرويس وراه اندازي دو دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت830KVA -SKL درشركت كاشي حافظ شيراز
2 تعميرات اساسي دو دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت1150KVA-SKL درشركت حباب ساز تاكستان
3 تعميرات اساسي دو دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت730KVA -SKL درشركت سايپا ديزل تهران
4 تعميرات اساسي يك دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت730KVA -SKL درشركت خوش نوش همدان
5 تعميرات اساسي يك دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت1150KVA -SKL درشركت نختاب فيروزان تبريز
6 تعميرات اساسي دو دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت730KVA -SKL درپروژه شهيدكريمي تبريز
7 تعميرات اساسي يك دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت1150KVA -SKL درشركت ايران نوبافت اصفهان
8 تعميرات اساسي يك دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت1150KVA -SKL درشركت آجرماسه آهكي ايرانشهر ايرانشهر
9 نصب وراه اندازي يك دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت155KVA -SKL درشركت پرچساز گرمسار
10 سرويس وراه اندازي سه دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت1150KVA -SKL درمجتمع صنعتي الحديد تهران
11 سرويس وراه اندازي يك دستگاه ديزل ژنراتورSKLباقدرت500KVA درشركت پمپيران تبريز
12 سرويس وراه اندازي يك دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت500KVA درساختمان مركزي وزارت صنايع تهران
13 تعميرات اساسي يك دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت730KVA -SKL درشركت فولادسازان تهران
14 نصب وراه اندازي دودستگاه ديزل ژنراتورSKLباقدرت330KVA دركارخانه يخسازي پشتيباني نيروي زميني ارتش تهران
15 تعميرات اساسي يك دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت105KVA درواحدمهندسي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تهران
16 تعميرات اساسي دودستگاه ديزل ژنراتورMTUباقدرت1000KVA درشركت ايران ترانسفو-زنجان زنجان
17 نصب وراه اندازي يك دستگاه ديزل ژنراتورMWM باقدرت 1250KVA  درشركت گچ جبل رودهن
18 تعميرات اساسي دودستگاه ديزل ژنراتورGM باقدرت600KVA درشركت خوش نوش همدان
19 تعميرات اساسي دودستگاه ديزل ژنراتورMWM باقدرت350KVA درشركت كاشي كاشانه كازرون
20 نصب وراه اندازي يك دستگاه ديزل ژنراتورCUMMINSباقدرت330KVAدرشركت پاكسار ساري
21 تعميرات اساسي يك دستگاه ديزل ژنراتورCUMMINS باقدرت250KVA درپروژه شهيدكريمي تبريز
22 تعميروراه اندازي يكدستگاه ديزل ژنراتور730KVA -SKL دردانشگاه علوم پزشكي بندرعباس بندرعباس
23 طراحي،نصب وراه اندازي سايت نيروگاه ديزلي باقدرت2مگاوات درشركت معادن مس چهارگنبد سيرجان
27 طراحي ،نصب وراه اندازي نيروگاه ديزلي باقدرت830KVA درمجتمع صنعتي شهيدكريمي تبريز
28 نصب وراه اندازي دو دستگاه ديزل ژنراتورSKLباقدرت يك مگاوات  درشيلات سياهكل رشت
37 نصب وراه اندازي دو دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت330KVA -SKL درشركت شهدناب ياسوج
38 نصب وراه اندازي دو دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت500KVA -SKL درشركت گلدن فيش كرمان
39 نصب وراه اندازي دو دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت1150KVA -SKL درشركت فيروزان تبريز
20 نصب وراه اندازي يك دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت375KVA -SKL درشركت مرغ اجدادزربال تنكابن
42 نصب وراه اندازي يك دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت155KVA-SKL درشركت سيمان بوشهر برازجان
43 نصب وراه اندازي دو دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت330KVA -SKL درپادگان آموزشي ارتش مراغه
44 نصب وراه اندازي يك دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت250KVA -SKL درشركت بنيادبتون ميانه
45 نصب وراه اندازي يك دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت730KVA -SKL درشركت كاشي خزر رشت
46 نصب وراه اندازي دو دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت330KVA -SKL كارخانه يخسازي فجرمتعلق به نيروي زميني ارتش تهران
47 نصب وراه اندازي يك دستگاه ديزل ژنراتورSKLباقدرت155KVA درمجتمع شهيدقدوسي متعلق به سازمان زندانها تهران
48 نصب وراه اندازي يك دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت330KVA -SKL درشركت بلر تهران
49 نصب وراه اندازي دو دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت105KVA -SKL درمجتمع ساختماني صدوق تهران
50 نصب وراه اندازي دو دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت250KVA -SKL درپروژه تعاوني مسكن ناجا تهران
51 نصب وراه اندازي دو دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت330KVA -SKL درشركت پودينه بافت تهران
52 نصب وراه اندازي دو دستگاه ديزل ژنراتورSKLباقدرت105KVA درشركت بافت امير تهران
53 نصب وراه اندازي وتعميرات اساسي يك دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت500KVA درشركت لعابيران شيراز
54 طراحي ،نصب وراه اندازي نيروگاه ديزلي باقدرت يك مگاوات درشركت فولاد قزوين تاكستان
55 سرويس وراه اندازي وپارالل سه دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت1150KVA -SKL درشركت كاشي الوند قزوين
56 نصب وراه اندازي يك دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت500KVA -SKL درشركت ايران تك نخ نوشهر
57 تعمير وراه اندازي يك دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت330KVA -SKL درسردخانه شركت تعاوني صيادان بوشهر بوشهر
58 تعميرات اساسي يك دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت730KVA -SKL دربيمارستان شهيدمحمدي بندرعباس بندرعباس
59 نصب وراه اندازي يك دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت375KVA -SKL درشركت فرآورده هاي نفتي فجرشمس بندرعباس
60 تعميرات اساسي يك دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت1000KVA -DORMANدرشركت سايپاديزل تهران
61 تعميرات يك دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت375KVA -SKL درشركت نخ ميامي شاهرود
62 تعميرات اساسي يك دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت500KVA -SKL درشركت چيني پارس رشت
63 نصب وراه اندازي دو دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت800KVA -MWMدرراه آهن بندرعباس بندرعباس
64 تعميرات اساسي پنج دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت500KVA -SKL درشركت معادن مس چهارگنبد سيرجان
65 تعميرات اساسي يك دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت105KVA -SKL درشركت پودرقالبگيري ايران رشت
66 نصب وراه اندازي دو دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت800KVA -DEUTZدرشركت كاشي سمند سمنان
67 تعميرات اساسي يك دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت500KVA -SKL درشركت گچ كردستان بيجار
68 تعميرات اساسي سه دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت375KVA -MWMدرشركت ايران متراژ تهران
69 تعميرات ونصب وراه اندازي يكدستگاه ديزل ژنراتورALLEN باقدرت1700KVAدرشركت دقت خودرو تهران
70 تعميرات اساسي يكدستگاه ديزل ژنراتورSKLويكدستگاهGM12سيلندردرنيروي دريايي تهران
71 تعميرات دودستگاه ديزل ژنراتور500KVA-SKL درشركت فريزايران تهران
72 تعميرات يكدستگاه ديزل ژنراتور-SKL 500KVAدرشركت نساجي كردستان سنندج
73 تعميرات يكدستگاه ديزل ژنراتورCUMMINS1250KVAدرشركت نئوپان خلخال خلخال
74 تعميرات دودستگاه ديزل ژنراتورCATERPILLAR 860KVAدرشركت پوشش ايران رشت
75 تعميرات سه دستگاه ديزل ژنراتور 500KVA-SKODAدرشركت كاشي كاشانه كازرون كازرون
76 تعميرات اساسي يك دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت330KVA-CUMMINSدرشركت پاكسار ساري
77 نصب وراه اندازي يكدستگاه ديزل ژنراتور375KVA-SKL درشركت تكنوشمش ورامين
78 نصب وراه اندازي دودستگاه ديزل ژنراتور600KVA-DEUTZدرشركت كاشي سمند سمنان
79 تعميراساسي دودستگاه ديزل ژنراتور200KVA-DEUTZدربيمارستان شهيدفياض بخش تهران
80 نصب وراه اندازي يكدستگاه ديزل ژنراتور630KVA-DORMANدرشركت تكميل شعله تهران
81 نصب وراه اندازي يكدستگاه ديزل ژنراتور375KVA-SKL درشركت هرمزانرژي بندرعبلس
82 تعميراساسي يكدستگاه ديزل ژنراتور-SKL 1100KVAدرشركت لوله سازي خوزستان اهواز
83 تعميراساسي يكدستگاه ديزل ژنراتور-SKL 330KVAدرشركت تعاوني صيادان بوشهر بوشهر
84 تعميراساسي يكدستگاه ديزل ژنراتور155KVA-SKL درشركت سيمان بوشهر برازجان
85 نصب وراه اندازي يكدستگاه ديزل ژنراتور330KVA-SKL درشركت خدمات حمايتي كشاورزي كرج
86 تعميراساسي دودستگاه ديزل ژنراتور-SKL 330KVAدرموسسه تحقيقات علوم دامي كرج
87 تعميراساسي سه دستگاه ديزل ژنراتور250KVA-SKL درشركت سرمايه گذاري مسكن كرج
88 سرويس وراه اندازي دودستگاه ديزل ژنراتور500KVA-SKL درشركت لنت ايران تهران
89 سرويس وراه اندازي چهاردستگاه ديزل ژنراتور250KVA-SKL درشركت سبزدشت قزوين
90 تعميراساسي يكدستگاه ديزل ژنراتور250KVA-SKL شركت لاله بهارهمدان تهران
91 تعميراساسي يكدستگاه ديزل ژنراتور-SKL 500KVAدرشركت آردونشاسته ياسوج ياسوج
92 تعميراساسي يكدستگاه ديزل ژنراتور250KVA-SKL درستادمشترك ارتش تهران
93 تعميراساسي يكدستگاه ديزل ژنراتور-SKL 155KVAدراداره تاسيسات قوه قضائيه تهران
94 تعميرات يكدستگاه ديزل ژنراتور500KVA-SKL درشركت مقره سازي ايران ساوه
95 تعميرات يكدستگاه ديزل ژنراتور500KVA-SKL درشركت سيناكاشي ساوه
96 تعميرات يكدستگاه ديزل ژنراتور1000KVA-RUSTONدرفرودگاه مهرآباد تهران
97 نصب وراه اندازي وتعميرات يكدستگاه ديزل ژنراتور1700KVA-ALLENدرشركت ايپاكو تهران
98 نصب وراه اندازي يكدستگاه ديزل ژنراتور375KVA-SKL درشركت نمك سبزدشت سمنان
99 نصب وراه اندازي يكدستگاه ديزل ژنراتور500KVA-SKL درشركت توحيدسالم مياندواب
100 تعميرات يكدستگاه ديزل ژنراتور-SKL 1100KVAدرشركت بستني ولبنيات بهتك تهران
101 نصب وراه اندازي يكدستگاه ديزل ژنراتور700KVA -CATERPILLARدرشركت وجين تهران
102 تعميرات مجموعه ديزل ژنراتورهاي برج نياوران تهران
103 تعميرات يكدستگاه ديزل ژنراتور650KVA -DORMANدرشركت شوفاژكار تهران
104 تعميرات يكدستگاه ديزل ژنراتور1100KVA -SKLدرشركت دوده صنعتي پارس ساوه
105 تعميرات ديزل ژنراتور250KVA -SKLشركت ذوب آهن ملاير ملاير
106 تعميرات ديزل ژنراتور200KVA-DORMAN دانشگاه شاهد تهران
107 تعميرات اساسی ديزل ژنراتور400KVA –ROLLS ROYCEصنایع مخابرات ایران تهران
108 تعميرات اساسی ديزل ژنراتور730KVA -SKLموسسه ویژه شهیدرجائی تهران
109 تعميرات اساسی ديزل ژنراتور250KVA -CUMMINSموسسه ویژه شهیدرجائی خارک
110 تعميرات اساسی ديزل ژنراتور400KVA -KUMATSOموسسه ویژه شهیدرجائی خارک
111 تعميرات اساسی ديزل ژنراتور330KVA –SKLموسسه معین بنیاد خرمشهر
112 تعمیرات برقی ومکانیکی دیزل ژنراتورهایVOLVOمجتمع تفریحی پارک ارم تهران
113 تعميرات برقی دیزل ژنراتور250KVA –SKLشرکت پانید-پتروشیمی اروند ماهشهر
114 تعمیرات دیزل ژنراتورBENZهتل هماا بندرعباس
115 تعمیرات برقی ومکانیکی دیزل ژنراتورCUMMINSبیمارستان شرکت نفت تهران
116 تعميرات ونصب وراه اندازی ديزل ژنراتورباقدرت730KVA -SKL درشركت مشهدنخ مشهد
117 تعميرات ونصب وراه اندازی ديزل ژنراتورباقدرت830KVA -SKL درشركت نوبافت شادیلون مشهد
118 نصب وراه اندازی 2دستگاه دیزل ژنراتورVOLVOدرشرکت صنعتی روغن نباتی نهان گل بروجن
119 نصب وراه اندازی دیزل ژنراتورPERKINSدرشرکت صنایع مس طارم زنجان
120 نصب وراه اندازی دیزل ژنراتورDEUTZدرشرکت صنایع مس طارم زنجان
121 نصب وراه اندازی دیزل ژنراتورCUMMINSدرشرکت آراصنعت آسیا تهران
122 نصب وراه اندازی دیزل ژنراتورCOBUTAدرتصفیه خانه شهرصنعتی صوعه سرا صومعه سرا
123 نصب وراه اندازی دودستگاه دیزل ژنراتورVOLVOدرپروژه نمکزدائی مسجدسلیمان مسجدسلیمان
124 نصب وراه اندازی دیزل ژنراتورSKLدرمرغداری سپیدپرند صومعه سرا
125 نصب وراه اندازی دودستگاه دیزل ژنراتورVOLVOدرکمپ آزادگان اهواز
126 تعمیرات دیزل ژنراتورSKODAصنایع مهام پارچین تهران
127 تعمیرات اساسی دیزل ژنراتورVOLVO-700KVA درشرکت مهندسی وتوسعه نفت اهواز
128 تعمیرات اساسی 2دستگاه دیزل ژنراتورVOLVO-350KVA درشرکت الماتکو مسجدسلیمان
129 نصب وراه اندازی دیزل ژنراتورDEUTZ-530KVA درشرکت سیم وکابل سمنان سمنان
130 تعمیراساسی دیزل ژنراتورGM-400KVA درشرکت سیم وکابل سمنان سمنان
131 تعمیراساسی دیزل ژنراتورGM-600KVA درشرکت مقره سازی ایران ساوه
132 تعمیراساسی دیزل ژنراتورSKL-250KVA درشرکت فیبرآریا گرمسار
133 تعمیراساسی دیزل ژنراتورMielec-250KVA درشرکت نهان گل بروجن
134 تعمیرات 2دستگاه دیزل ژنراتورVOLVO-500KVA درشرکت توتال خارک
135 تعمیرات 2دستگاه دیزل ژنراتورMWM-400KVA درشرکت صنعتی مهرورز ابهر
136 تعمیرات 1دستگاه دیزل ژنراتورSKODA-500KVA درشرکت آردجنوب اهواز
137 تعمیرات 1دستگاه دیزل ژنراتورSKODA-200KVA درشرکت KPC کیش
138 تعمیرات 1دستگاه دیزل ژنراتورSKL-375KVA درشرکت چرم شاهد ورامین
139 تعمیرات 1دستگاه دیزل ژنراتور SKL-500KVA درشرکت آردخوزستان اهواز
140 تعمیرات 1دستگاه دیزل ژنراتور SKL-500KVA درشرکت نساجی بروجرد بروجرد
141 تعمیرات 1دستگاه دیزل ژنراتورMITSUBISHI-1250KVA درشرکت نساجی بروجرد بروجرد
142 تعمیرات 1دستگاه دیزل ژنراتور ALISCHALMERS-200KVA درشرکت سیمین تخم ابهر
143 نصب وراه اندازی دیزل ژنراتورCUMMINS POWER300KVA درشرکت فورسیاآذین پارس تهران
144 تعمیرات 1دستگاه دیزل ژنراتور SKL-1100KVA درشرکت سیمان بهبهان بهبهان
145 تعمیرات1دستگاه دیزل ژنراتورCUMMINS-250KVA درشرکت استیل ریزان قم
146 نصب وراه اندازی دیزل ژنراتور PERKINS-155KVA درمجموعه پذیرایی باغ گلستان تهران
147 نصب وراه اندازی دیزل ژنراتور VOLVO-300KVA دربیمارستان شهیدبهشتی تفت تفت
148 تعمیرات 1دستگاه دیزل ژنراتور SKL-500KVA درشرکت استخراج مواداولیه شیشه تاکستان
149 تعمیرات 1دستگاه دیزل MAN دریایی درکشتی لاور1 متعلق به پژوهشکده میگوی کشور بوشهر
150 تعمیرات یک دستگاه دیزل ژنراتور MWM-200KVA درشرکت گلریس ابهر
151 تعمیرات یک دستگاه دیزل ژنراتور PERKINS درشرکت KPC کیش
152 تعمیرات یک دستگاه دیزل ژنراتور Cummins-750KVA درشرکت کاشی تبریز تبریز
153 تعمیرات یک دستگاه دیزل ژنراتور SKL-500KVA درشرکت بهسازی صنایع چوب ایران تهران
154 تعمیرات یک دستگاه دیزل ژنراتور Perkins-110KVA درگروه صنایع شهید باکری تهران
155 تعمیرات یک دستگاه دیزل ژنراتور Deutz-500KVA درشرکت الکتریک کاشان
156 تعمیرات 3دستگاه دیزل ژنراتور DORMAN متعلق به شرکت آب وفاضلاب زنجان کارگاه


نشانی درین ساز امین
iso درین ساز امین

Copyright © 2013 www.dorinsaze.com All rights reserved

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت نمایشگاه مجازی